Regulamin usługi Newsletter

Regulamin usługi Newsletter zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.sklepstudex.pl

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 • 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 

 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 • Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
 • Portal – strona informacyjna dostępna pod adresem www.sklepstudex.pl
 • Regulamin – Regulamin usługi Newsletter;
 • Podmioty współpracujące - podmioty z którymi współpracuje Administrator;
 • Użytkownik - osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
 • Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Portalu, szczegółowo określone w Regulaminie.
 • Usługodawca Studex Poland Ltd. Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Maćka z Bogdańca 16a, 92-434 Łódź

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług,
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
 3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 4. zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników, 
 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.sklepstudex.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie w zwykłym toku czynności, w tym jego wydrukowanie (m.in. w formacie PDF) w każdym czasie, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik zamierzający skorzystać z Usług zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić jego zaakceptowanie.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z danej Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 

 • 3

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 2. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu zgodnie z § 6 Regulaminu,
 3. wysyłania komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 4. odmowy świadczenia Usług w przypadkach określonych w § 5 Regulaminu,
 5. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, poprzez zmianę Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
 8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny 
  z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest w szczególności:
  1. dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji w Portal 
   lub jakichkolwiek innych systemów informatycznych, aplikacji lub zasobów Usługodawcy bądź Użytkowników,
  2. dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji w dane osobowe Użytkowników,
  3. używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby,
  4. podszywanie się pod inne osoby, w tym w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się cudzym imieniem, nazwiskiem, firmą, nazwą, znakiem towarowym, oznaczeniem geograficznym lub innymi danymi służącymi identyfikacji podmiotu, jak również posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej cudzym imieniem lub nazwiskiem, firmą, nazwą lub zastrzeżonym znakiem towarowym, mogącym skutkować wprowadzaniem w błąd co do osoby Użytkownika,
  5. kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  6. wykorzystywanie Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  7. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich 
   lub Usługodawcy, działanie na szkodę osób trzecich lub Usługodawcy,
  8. inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy, z których korzysta Portal.
  9. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu, w tym korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników.

 

 • 4

Opis działania i usługi Portalu

 1. Portal jest platformą umożliwiającą Użytkownikom dobrowolne zamówienie usługi Newsletter
 2. Usługa Newsletter służy do informowania Użytkowników o nowościach
  i aktualnościach dotyczących oferty STUDEX POLAND LTD Sp. z o.o. oraz oferowanych przez nią produktach i usługach. Użytkownik otrzymuje te informacje za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na udostępniony w tym celu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

 • 5

Umowa o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą łącznego spełnienia się następujących warunków: zapoznania się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowania go oraz udzielenie pozostałych wymaganych zgód udostępnienia przez Użytkownika niezbędnych danych, określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Akceptacja treści Regulaminu oraz udzielenie pozostałych wymaganych zgód następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 3. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 4. jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownikawobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 7. Usługa „Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
 8. Wejść na stronę internetową o adresie www.sklepstudex.pl
 9. Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Regulamin usługi Newsletter” oraz „Polityką prywatności”.
 10. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
 11. a) w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
 12. b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Wyrażenie zgody należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol V lub X)
 13. c) wyrazić zgodę na: przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu korzystania z usługi „Newsletter”; na otrzymywanie od STUDEX POLAND LTD Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STUDEX POLAND LTD Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.); na przekazywanie przez STUDEX POLAND LTD Sp. z o.o. treści, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STUDEX POLAND LTD Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie ww. zgód osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol V)
 14. c) potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Regulamin usługi Newsletter” oraz „Polityką prywatności” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol V)
 15. Kliknąć na przycisk „Subscribe” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).
 16. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez sp. z o.o. treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności STUDEX POLAND LTD sp. z o.o. i oferowanych przez nią usługach i produktach
 17. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowipotwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z linkiem do Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 18. Użytkownik zobowiązany jest podać w trakcie zamawiania Newsletter następującedane: Imię oraz adres poczty elektronicznej,
 19. Usługodawca uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ograniczenia dostępu do Usług lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. powzięcia informacji, że działania Użytkownika lub treści zamieszczone przez Użytkownika naruszają prawo lub prawa osób trzecich,
  2. gdy działania Użytkownika naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. powzięcia przez Usługodawcę informacji, że Użytkownik wykorzystuje Usługi dostępne w Portalu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach związanych z nieuczciwą konkurencją,
  4. stwierdzonego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  5. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem,
  6. planowanego zakończenia prowadzenia działalności w zakresie funkcjonowania Portalu lub trwałego bądź czasowego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług,
  7. w przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Portalu do działań zmierzających do popełnienia czynu zabronionego,
  8. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do zamówienia Newsletter,
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia Usługodawca składa Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez wskazania przyczyny, dokonać modyfikacji zarejestrowanych danych lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter.
 4. W sytuacji zaistnienia potrzeby usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, należy:
 5. Kliknąć na link znajdujący się w stopce każdej wiadomości email wysyłanej w ramach Newsletter lub bezpośredniego odnośnika znajdującego się w wiadomości powitalnej
 6. Po kliknięciu w link Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę potwierdzającą wypisanie z usługi Newsletter
 7. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail konieczne jest wyrejestrowanie starego adresu i dodanie nowego w trybie opisanym w § 5 pkt. 4.
 8. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: STUDEX POLAND LTD SP Z O O, Studex Poland Ltd. Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Maćka z Bogdańca 16a, 92-434 Łódź, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: studex@studex.pl

 

 

 • 6

Zasady świadczenia Usług

 1. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 Usługodawca dołoży należytych starań, aby świadczyć Usługi w sposób ciągły.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług 
  w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych, modernizacyjnych związanych z Portalem. W przypadku planowanego czasowego wstrzymania świadczenia Usług w związku z pracami określonymi w zdaniu poprzednim Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Portalu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania swoich danych przekazanych Usługodawcy w związku z zawartą umową o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. szkody osób trzecich, w tym innych Użytkowników, spowodowane naruszeniem przez Użytkownika zasad korzystania z Portalu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów,
  2. szkody powstałe w wyniku zakłóceń działania Portalu lub jego okresowej niedostępności, spowodowanych okolicznościami za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności lub o których Usługodawca uprzednio powiadomił Użytkowników;
  3. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia zamówienia Newsletter STUDEX POLAND LTD
  4.  utratę przez Użytkownika danych spowodowaną okolicznościami za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, np. działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  7. nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 1. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

 

 • 7

Warunki techniczne korzystania z usług

 1. Wymaganiatechniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML.

Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.

Usługa będzie dostosowana do działania na przeglądarkach internetowych: Internet Explorer 11 i nowszych, Chrome 45 i nowszych, Mozilla Firefox 45 i nowszych.

 1. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie. Jeżeli zawarcie umowy z Użytkownikiem nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

 • 8

Ochrona prywatności

 1. Usługodawca podejmuje szereg działań mających na celu ochronę prywatności, 
  w tym ochronę danych osobowych Użytkowników.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkowników i chronić je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, gromadzeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i mechanizmów, m.in. kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca z chwilą rejestracji Użytkownika spełnia wynikający z art. 13 RODO obowiązek informacyjny.
 7. Poza danymi przekazanymi przez Użytkownika w ramach zamówienia Usługi, Usługodawca może także przetwarzać charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie następujących danych: adresy elektroniczne Użytkownika,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania 
   z Usług,
  3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Portalu, działającego w sieci Internet, niesie ze sobą normalne ryzyko jakie jest związane z korzystaniem z Internetu, polegające w szczególności na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak m.in. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. Wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniem szkodliwego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. [LINK]

 

 • 9

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Maćka z Bogdańca 16a, 92-434 Łódź , e-mail: studex@studex.pl tel. + 48 42 671 19 90
 • 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 4. opis Usługi, której reklamacja dotyczy,
 5. przedmiot reklamacji,
 6. okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 8. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: (a) na adres: STUDEX POLAND LTD SP Z O O, Studex Poland Ltd. Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Maćka z Bogdańca 16a, 92-434 Łódź; (b)na adres poczty elektronicznej: studex@studex.pl
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
 10. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

 • 11

Prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość Portalu, taka jak między innymi teksty, grafika, obrazy, wideo, informacje, logo, przyciski graficzne, oprogramowanie, pliki audio, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Portalu stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści Portalu w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. W przypadku, gdy na Portalu znajduje się materiał (wysłany, zamieszczony lub skopiowany), do którego Użytkownik lub osoba trzecia posiada autorskie prawa lub inne prawa własności intelektualnej i które to prawa są w ten sposób naruszane, osoba taka powinna niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 25.05.2018 roku.
 2. Usługodawca może – z ważnych przyczyn określonych w ust. 4 poniżej, innych niż wskazane w §5 ust. 7 Regulaminu – zakończyć świadczenie części lub całości Usług, poprzez Portal, przesyłając o tym informację i stosując odpowiednio tryb określony w ust. 3 poniżej.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Portalu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wskazanych następujących, ważnych przyczyn:
 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Portalu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy,pojawieniem się nowych funkcjonalności, Usług lub usunięciem dotychczasowych.
 1. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z §5 ust. 8 Regulaminu.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

 

Szybki kontakt
Telefon: 42 671 19 90 Fax: Infolinia: 800 168 008 E-mail: sklep@studex.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.