Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W SKLEPIE INTERNETOWYM DLA PROFESJONALISTÓW

 

 

 § 1 

Wstęp

1.      Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem https://www.sklepstudex.pl lub za pośrednictwem Aplikacji przez Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 221106, NIP 7251039233, REGON 471247939 (dalej: Sklep Internetowy).

2.      Sklep Internetowy jest skierowany wyłącznie do profesjonalistów, tj. podmiotów nie mających statusu Konsumenta ani Przedsiębiorcy Niezawodowego. Klient dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym potwierdza, iż nie jest Konsumentem, ani Przedsiębiorcą Niezawodowym tj. w szczególności, iż jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalności gospodarczą to zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, umowę o świadczenie usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio w związku z jego działalnością gospodarczą i ma ona dla Klienta charakter zawodowy.

3.      Regulamin określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji.

4.      Do Umów sprzedaży oraz praw i obowiązków wynikających z korzystania ze Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.      DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY (informacje o wysyłce, uwagi, zwroty, reklamacje):

Studex Poland Ltd Sp. z o.o.

ul. Maćka z Bogdańca 16A

92-434 Łódź

e-mail: studex@studex.pl

tel.: +48 42 671 19 90 (dostępny w godzinach 8.00 – 16.00, w dniach roboczych)

NR KONTA BANKOWEGO: 42 1140 1108 0000 3390 8500 1001

Nazwa Banku: mBank SA

SWIFT: BREXPLPWXXX

 

 

§ 2 

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient Przedsiębiorca, z wyłączeniem Przedsiębiorcy Niezawodowego, który dokonując rejestracji lub posiadając Kontro Klienta, składa Zamówienie lub korzystać z innych usług Sklepu Internetowego.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca Niezawodowy - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Sprzedawca (także Usługodawca) - Studex Poland Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Maćka z Bogdańca 16A, kod pocztowy 92-434;
 • Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 • Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nieposiadającym Konta) Klientom;
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu Rejestracji przez Klienta lub złożenia Zamówienia;
 • Rejestracja - dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
 • Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.sklepstudex.pl, a także za pośrednictwem Aplikacji za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych funkcjonalności oraz usług Sklepu. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych określonych w Regulaminie. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, Powiadomienia Push - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • Strona - Sprzedawca lub Klient;
 • Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą ceny.
 • Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
 • Newsletter –  Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego na stronie  https://www.sklepstudex.pl/regulamin-newsletter,p12.html
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Towaru od zawarcia innej Umowy sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Towarami. Nie stanowi zawarcia Umowy sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dodanie Towaru do Koszyka.
 • Usługa (Usługi)  lub Usługa/Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego;

·        Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu  lub Aplikacji i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia zawarcia Umowy sprzedaży, tj.:

 (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną:

(6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 11 lub wyższe, a w zakresie niektórych funkcjonalności także

(8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS) do obsługi skanowania kodów kreskowych.

By zawrzeć Umowę sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych

 • Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287, t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.);
 • Powiadomienia Push – krótkie powiadomienia przesyłane przez Aplikację za wyraźną zgodą Klienta udzielaną w interfejsie użytkownika Aplikacji z prawem do rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości;
 • Aplikacja – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Zamówienie każdego Towaru będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy sprzedaży;

·        Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

·        Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu/ usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów, a także umożliwienia ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

·        Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

·        Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła;

·        Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

 

 

§ 3

Podstawowe obowiązki Stron

 1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z postanowieniami Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14-stu dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 6, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Sprzedawcy. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.
 8. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

 § 4 

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy: 

a.      zalogować się do zarejestrowanego uprzednio Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta,

b.      dokonać wyboru Towaru, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

c.       w przypadku Klienta posiadającego Konto potwierdzić w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), dane firmy, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Towar/y, ilość Towar/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i inne parametry Towaru, miejsce i sposób dostawy Towar/ów, sposób płatności, przy czym w przypadku zakładania Konta w Aplikacji po podaniu numeru NIP z bazy CEIDG uzupełniane są pozostałe dane Klienta.

d.      wybrać jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposób zapłaty ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy sprzedaży,

e.      w przypadku zaznaczenia żądania wystawienia faktury - wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

f.       kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Potwierdź zakup”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Towarami;

g.      potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, zgodnie z pkt. 4 poniżej (z chwilą potwierdzenia Zamówienia w ten sposób Umowa sprzedaży zostaje ostatecznie zawarta).

 

h.      Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także akceptacja obowiązku zapłaty ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy sprzedaży. Zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany w procedurze składania Zamówienia.

 1. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail oraz w przypadku Klientów korzystających z Aplikacji o ile wyrazili na to zgodę Powiadomienie Push z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z Zamówieniem stanowią czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy sprzedaży i służą do utrwalania, zabezpieczania i udostępniania treści zawieranej Umowy sprzedaży.
 2. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość na podany adres e-mail oraz w przypadku Klientów korzystających z Aplikacji o ile wyrazili na to zgodę Powiadomienie Push z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia, albo

b. informacją nie przyjęciu wszystkich ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w całości lub w części Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo celem ustalenia sposobu realizacji Zamówienia bądź jego anulowania. Jeśli Klient zrealizował już płatność za Zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu należnej kwoty w ciągu 14 dni i przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia ofert(y) Klienta tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 4 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Towarów.
 2. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów, koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

 

§ 5 

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 

1.      Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2.      Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient (o czym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia). W przypadku określenia darmowej dostawy dla zamawianego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

3.      Zniżki i rabaty w stacjonarnych placówkach sprzedaży Sprzedawcy nie łączą się z promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym. Promocje dostępne w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą.

4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 następujące metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru i płatności:

a.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy/odbioru Towarów:

·        przesyłka kurierska (dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich),

·        przesyłka kurierska pobraniowa (dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich),

·        odbiór osobisty dostępny pod adresem: Studex Poland Ltd Sp. z o.o., 92-434 Łódź, ul. Maćka z Bogdańca 16 A, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony terminu odbioru Towaru w godzinach pracy biura tj. 8:00-16:00 poniedziałek-piątek.

b.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

·        płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

·        płatność za pobraniem u Kuriera,

·        płatność BLIK,

·        płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

5.      Możliwe sposoby płatności za zakupione Towary wskazane są w Koszyku podczas składania Zamówienia. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

6.      Koszty dostawy wskazane są na podstronie Sklepu pod adresem: https://kolczyki.studex.pl/dostawa,p5.html. oraz w Koszyku podczas składania Zamówienia. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski wg ww. cennika dostaw.

7.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.      płatności przelewem na konto Sprzedawcy: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane (Umowa sprzedaży zostanie rozwiązana). Wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty określonej w Zamówieniu,

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki: Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczaną przesyłkę, zachodzi przypadek niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, a kurier zwróci przesyłkę Sprzedającemu (maksymalnie po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia); w takim przypadku Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania Umowy sprzedaży, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania Umowy sprzedaży,

i.       płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki: Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru wiadomości e-mail o której mowa w ust. 10.c - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane (Umowa sprzedaży zostanie rozwiązana).

8.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 2.

9.      W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma wówczas możliwość żądania dostarczenia częściami, ale z poniesieniem każdorazowo kosztu dostawy, w przeciwnym razie nastąpi dostarczenie wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

10.   Początek biegu terminu dostawy Towarów do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto Sprzedawcy: od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem: od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

c.       w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru: Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach, Klient ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.

 

 § 6 

Odbiór przesyłki z Towarem

 1. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 Kodeksu cywilnego, wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi, wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to tylko roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.

W związku z powyższymi zapisami Sprzedawca sugeruje, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia, zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sprzedawca sugeruje także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:

·          uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

·          niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca sugeruje zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia, a w razie uszkodzeń również sporządzenie protokołu uszkodzeń, w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

 1. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi, który dostarczył Towar i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 Sprzedawca informuje, że z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi wszelkie korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  

§ 7

Rękojmia za wady Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru,
  w szczególności na zasadach rękojmi określonej przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność na zasadach rękojmi obejmuje wady fizyczne i prawne.
 2. Reklamacje, z tytułu rękojmi można składać pisemnie lub pocztą e-mail na wskazany adres: Studex Poland Ltd Sp. z o.o., ul. Maćka z Bogdańca 16A, 92-434 Łódź, e-mail: studex@studex.pl
 3. Klient który składa reklamację z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar na swój koszt.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji, w treści zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne jest podanie: krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Klienta oraz sprecyzowanie roszczeń, a także załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura albo paragon). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 5. Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania Towaru Klientowi (Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta zostaje skrócona do okresu 1 roku). Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 8. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 9. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny  Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu danej Umowy sprzedaży.

 

§ 8 

Opisy i zdjęcia Towarów

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. 

 

 § 9

 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi elektronicznej udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres
  e-mail, wysyłana jest informacja zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie podmiotów trzecich.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, odznaczając zgodę na wysyłkę w samym Newsletterze, odznaczając zgodę w swoim Koncie Klienta lub przesyłając informację o rezygnacji z Newslettera na adres e-mailowy Sklepu.
 4. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest na stronie https://www.sklepstudex.pl/regulamin-newsletter,p12.html.

 

 

§ 10 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca: Studex Poland Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 221106, NIP 7251039233, REGON 471247939. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: studex@studex.pl  telefonu: 42 671 19 90 lub pisemnie do: Studex Poland Ltd Sp. z o.o., ul. Maćka z Bogdańca 16A, 92-434 Łódź.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji korzysta Klient, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Klientem umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czy identyfikacji nadużyć typu ad fraud tj.:

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJI

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust.2

Dane Osobowe podane w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z aktywnością w Sklepie Internetowym i Aplikacji oraz korzystaniem z usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie Konta (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwienia Klientowi korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym lub Aplikacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin;

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem, a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

c) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i Aplikacji.

Dane osobowe co do zasady Administrator będzie przetwarzać przez okres korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego/Aplikacji), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych osobowych.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust.2.

Dane Osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem Zamówienia, ale również inne zebrane w związku z aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja Zamówienia Klienta i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia lub wysłania wybranego Towaru, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawiera Klient z Administratorem po złożeniu Zamówienia,

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

c) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć Zamówienie.

W celu realizacji zamówienia dane Administrator będzie przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

3. REKLAMACJE

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust.2

Dane Osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenie reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

Dane Administrator będzie przetwarzać przez okres realizacji reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś Klient miał wobec niego jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

4. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust.2

Dane Osobowe podane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) komunikacja z Klientem i udzielenie odpowiedzi na jego wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem, a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z skutecznie komunikować z Administratorem.

Dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Klientem, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

5. NEWSLETTER

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust.2

Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter) – aby wysyłać do Klienta np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Klienta analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Klienta numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty).

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klienta a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

c) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

6. POWIADOMIENIE PUSH

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust. 2

Dane Osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci Powiadomienia Push są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) przesłanie powiadomienia Push – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci Powiadomienia Push;

b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby Klient otrzymał Powiadomienie Push.

Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do wysyłania Powiadomienia Push, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

7. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w § 10 ust. 2 niniejszej Polityki.

Dane Osobowe, w tym które Klient pozostawia odwiedzając profile Administratora w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie Klientowi informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem przez niego różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

8.  ODRĘBNE ZGODY

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach wskazanych w zgodzie  (w takim przypadku Klient może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Sprzedawca nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) - czas przetwarzania danych na tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody,

 1. Odbiorcą danych osobowych będzie Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust.5.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom które pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację w szczególności:

·        świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Sklep,

·        świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Towarami,

·        świadczącym inne usługi na rzecz Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu np.  podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym,

·        dostawcy usług prawnych i doradczych.

6.      Ponadto w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki Cookies lub podobne technologie. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania plików Cookies przez Administratora określone zostały w Polityce Plików Cookies zawartej w Polityce Prywatności, o której mowa w § 10 ust. 13.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w ust.3
 2. Klient posiada prawo do:

a.    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.    sprostowania i uzupełnienia (poprawiania) swoich danych,

c.    usunięcia danych, jeżeli jego zdaniem nie ma podstaw do tego, aby je przetwarzać,

d.    ograniczenia przetwarzania danych, tj. żądania, aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Klientem działań,

e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym wyróżnia się:

- Sprzeciw marketingowy: Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeśli skorzysta z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,

- Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. W razie złożenia takiego sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wskaże, że podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są niezbędnie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f.     przenoszenia danych, tj. Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym i w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczył Klient na podstawie umowy lub zgody; Klient może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

g.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby; cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów nie są zasadniczo przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Szczególne Kategorie Danych Osobowych: Sprzedawca prosi o niewysyłanie oraz o nieudostępnianie mu żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, danych zdrowotnych, genetycznych lub biometrycznych, informacji o przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych).
 4. Dane Osobowe Dzieci: Sprzedawca szanuje prywatność dzieci i świadomie nie gromadzi, nie wykorzystuje, ani nie ujawnia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia bez możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna. Jeśli Sprzedawca uzyska wiedzę na temat tego, że informacje przekazane mu lub zebrane przez Sprzedawcę stanowią informacje dotyczące dzieci i nie otrzyma wcześniej możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna, niezwłocznie podejmie kroki mające na celu usunięcie takich informacji osobowych. Jeśli rodzic lub opiekun chce zgłosić wątpliwości dotyczące informacji osobowych dotyczących dziecka, winien podjąć kontakt z wykorzystaniem danych podanych w § 1 Regulaminu.
 5. Informacje O Zautomatyzowanym Przetwarzaniu Danych: Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z zastrzeżeniem plików Cookies,  które Sprzedawca wykorzystuje na zasadach określonych w Polityce Cookies zawartej w Polityce Prywatności, o której mowa w ust. 13 poniżej.
 6. Więcej informacji zawarte jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronie  Sklepu internetowego https://www.sklepstudex.pl/prywatnosc,p6.html oraz w Aplikacji w zakładce Konto->Ustawienia.

 

 

§ 11

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

a)      umożliwienie Klientom korzystania z Konta Klienta,

b)      umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c)      umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

d)      Newsletter.

e)      w przypadku Klientów Aplikacji umożliwienie Klientom korzystania z Powiadomień Push

 1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a)      podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);

b)      przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień,

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a.      wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

b.      kliknięciu pola „Zarejestruj”

 1. Usługa Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  Umowa o świadczenie usług Konto zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji Konta.  Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: studex@studex.pl  lub pisemnie do: Studex Poland Ltd Sp. z o.o., ul. Maćka z Bogdańca 16A, 92-434 Łódź. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym.
 2. Korzystanie z usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta,  Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub Aplikacji, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. W przypadku korzystania z Koszyka przez Klientów zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym następnie za pomocą Aplikacji (i na odwrót). Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu Towarów lub limitu łącznej ceny Towarów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W przypadku przekroczenia określonego limitu Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą w razie chęci zawarcia Umów sprzedaży na większą ilość Produktów.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b)      niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c)      korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego lub Aplikacji (za działanie zakłócające funkcjonowanie Sprzedawcy, Sklepu Internetowego lub Aplikacji może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);

d)      korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e)      korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f)       terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

g)      terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem,

h)      niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste

i)       niepodejmowania działań takich jak:

·        rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

·        podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;

·        modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego cen lub opisów Towarów;

j)       pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacji można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: studex@studex.pl  lub pisemnie do: Studex Poland Ltd Sp. z o.o., ul. Maćka z Bogdańca 16A, 92-434 Łódź. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 3. Sprzedawca może umożliwić Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

a.      Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

b.      Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

 1. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 8 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.
 2. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:

a.      zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 8 powyżej i zaakceptować je, oraz

b.      pobrać Aplikacje ze sklepu, o którym mowa ust. 8 powyżej, oraz

c.       zainstalować Aplikacje na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 8 powyżej,

d.      wpisać kod weryfikacyjnym otrzymany na podany numer telefonu w wiadomości SMS

 1. Aplikacja łączy się ze Sklepem internetowym za pomocą Internetu.
 2. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Klientowi korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym zapoznanie się w szczególności z treściami, Towarami i ich cenami.
 3. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 12 powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do niektórych funkcjonalności urządzenia mobilnego Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie Powiadomień Push lub udzielenie Sprzedawcy informacji o preferencjach Klienta.
 5. Klient w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 14 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dot. Aplikacji.
 6. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) w każdym czasie i bez podania przyczyn. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług Konta poprzez usunięcie Konta, polegające na wysłaniu dyspozycji jego usunięcia do Sprzedawcy w formie e-mail, na adres studex@studex.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, po tym czasie Sprzedawca wyśle potwierdzenie zamknięcia Konta Klienta w formie e-mail, na wskazany adres.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać każdą umowę o świadczenie usługi Konta, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 8. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń, z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

 

 

§ 12 

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep udostępnia następujące funkcjonalności i usługi:

a.      przedstawienie asortymentu Sklepu,

b.      możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie i tym samym możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość,

c.       informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

d.      możliwość korzystania z Konta Klienta.

 1. Dostęp do usług określonych w pkt. 1 lit. a. – c. powyżej nie wymaga Rejestracji. Dostęp do usługi określonej w pkt. 1 lit. d. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 2. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 jest nieodpłatne.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, jeśli system teleinformatyczny Klienta spełnienia co najmniej Wymagania techniczne:
 4. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji na stronie https://www.sklepstudex.pl/rejestracja.html  lub w Aplikacji w zakładce Strona główna -> Rejestracja. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa Klienta zgodna z danymi rejestrowymi, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), NIP, numer telefonu i adres e-mail.
 5. Logowanie się na Konto lub do Aplikacji odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie zgodnie z § 11 ust.6.

 

§ 13

Sądowe rozstrzyganie sporów w ramach Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 § 14

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022 r.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Umowę sprzedaży oraz inne umowy zawarte na podstawie Regulaminu zawiera się wedle przepisów prawa polskiego i tym samym prawo polskie jest właściwe do realizacji Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę.
 3. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 384 i 384(1) Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Sprzedawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa
  w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom,
  z którymi zawarł on stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania
  z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy, a naruszenie ww. praw może podlegać odpowiedzialności karnej.
 5. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Towar. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
 8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o świadczenie usług. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

10.   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli Sprzedawca nie dysponuje adresem e-mail Klienta – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi w  ramach powiadomień w Aplikacji.

11.   Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://www.sklepstudex.pl/regulamin,p2.html, a także w ramach Aplikacji, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać.

12.   Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

13.   Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

 

  § 15

Odpowiedzialność karna

 1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich i podlega odpowiedzialności karnej, w tym zagrożone jest m.in. sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części Sprzedawca podejmie wszelkie dostępne środki prawne celem ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także dochodzić będzie od tych osób odszkodowania.

 

§ 16

Pliki Cookies

 

 

Administrator w Sklepie Internetowym / Aplikacji wykorzystuje pliki Cookies lub podobne technologie. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania plików Cookies przez Administratora określone zostały w Polityce Plików Cookies w Polityce Cookies zawartej w Polityce Prywatności, o której mowa w § 10 ust. 13.

 

 

Szybki kontakt
Telefon: 42 671 19 90 Fax: Infolinia: 800 168 008 E-mail: sklep@studex.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.