Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SKLEPIE INTERNETOWYM DLA PROFESJONALISTÓW


§ 1
Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod
adresem https://www.sklepstudex.pl przez Studex Poland Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 221106, NIP 7251039233, REGON 471247939 (dalej: Sklep Internetowy).


Sklep Internetowy jest skierowany wyłącznie do profesjonalistów, tj. podmiotów nie mających statusu
Konsumenta ani Przedsiębiorcy Niezawodowego. Klient dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym
potwierdza, iż nie jest Konsumentem, ani Przedsiębiorcą Niezawodowym.


Regulamin określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.


Do Umów sprzedaży oraz praw i obowiązków wynikających z korzystania ze Sklepu internetowego stosuje się
przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu.


DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY (informacje o wysyłce, uwagi, zwroty, reklamacje):
Studex Poland Ltd Sp. z o.o.
ul. Maćka z Bogdańca 16A
92-434 Łódź
e-mail: studex@studex.pl
tel.: +48 42 671 19 90 (dostępny w godzinach 8.00 – 16.00, w dniach roboczych)

NR KONTA BANKOWEGO: 42 1140 1108 0000 3390 8500 1001
Nazwa Banku:
mBank SA
SWIFT: BREXPLPWXXX


§ 2
Słownik pojęć


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – Przedsiębiorca, z wyłączeniem Przedsiębiorcy Niezawodowego, który dokonując rejestracji lub
posiadając Kontro Klienta, składa Zamówienie lub korzystać z innych usług Sklepu Internetowego.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca Niezawodowy - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
Sprzedawca (także Usługodawca) - Studex Poland Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Maćka z
Bogdańca 16A, kod pocztowy 92-434;
Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze
zm.);

Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość
korzystać z usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a
także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych
niezalogowanym (nieposiadającym Konta) Klientom;
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Rejestracja - dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta,
dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane,
w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę
na stronie Sklepu;
Sklep Internetowy (dalej także jako Sklep) - serwis internetowy dostępny pod
adresem https://www.sklepstudex.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,
a także korzystać z pozostałych funkcjonalności oraz usług Sklepu;
Strona - Sprzedawca lub Klient;
Towar - rzecz ruchoma sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu, której
przedmiotem są Towary;
Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287, t.j. z dnia 2020.02.21
ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży,
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy
sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do
zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości 
Towarów.

§ 3

Podstawowe obowiązki Stron

1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania
zawartej Umowy sprzedaży.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego
dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z postanowieniami Regulaminu.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14-stu dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy
sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.


§ 4
Zamówienia


1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy:
a. zalogować się do zarejestrowanego uprzednio Konta lub skorzystać z możliwości złożenia
Zamówienia bez rejestracji Konta,
b. dokonać wyboru Towaru, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
c. wybrać sposób zapłaty (przy czym jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
rejestracji Konta należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić
dostawa Towaru),
d. wybrać sposób dostarczenia Towaru,
e. w przypadku zaznaczenia żądania wystawienia faktury - wpisać dane do faktury, jeśli są inne
niż dane odbiorcy Zamówienia,
f. kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”,
g. potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, zgodnie z pkt. 4 poniżej
(z chwilą potwierdzenia Zamówienia w ten sposób Umowa sprzedaży zostaje ostatecznie
zawarta).
3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się
i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także akceptacja obowiązku zapłaty. Zamówienie
jest składane z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany w procedurze składania
Zamówienia.
4. Sprzedawca odrębnie potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia do etapu realizacji poprzez
przesłanie wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, zawierającej co
najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
Potwierdzenie Zamówienia wraz z Zamówieniem stanowią czynności techniczne składające się na
procedurę zawarcia Umowy sprzedaży i służą do utrwalania, zabezpieczania i udostępniania treści
zawieranej Umowy sprzedaży.
5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w całości lub w części,
Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo celem ustalenia sposobu
realizacji Zamówienia bądź jego anulowania. Jeśli Klient zrealizował już płatność za Zamówienie,
Sprzedawca dokona zwrotu należnej kwoty w ciągu 14 dni i przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru


1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów
oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient (o czym Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia). W przypadku określenia darmowej dostawy dla
zamawianego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
3. Zniżki i rabaty w stacjonarnych placówkach sprzedaży Sprzedawcy nie łączą się z promocjami
dostępnymi w Sklepie internetowym. Promocje dostępne w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą.
4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a. przesyłka kurierska (dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich),
b. przesyłka kurierska pobraniowa (dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich),
c. paczkomat Inpost,

d. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Studex Poland Ltd Sp. z o.o., 92-434 Łódź, ul. Maćka z
Bogdańca 16 A, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony terminu odbioru Towaru w
godzinach pracy biura tj. 8:00-16:00 poniedziałek-piątek.
5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
b. płatność za pobraniem,
c. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
6. Możliwe sposoby płatności za zakupione Towary wskazane są na podstronie Sklepu pod
adresem: https://www.sklepstudex.pl/koszyk.html. Instytucją świadczącą usługi płatnicze online na
rzecz Sklepu jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
7. Koszty dostawy wskazane są na podstronie Sklepu pod adresem:
https://kolczyki.studex.pl/dostawa,p5.html. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na
terytorium Polski wg ww. cennika dostaw.
8. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem na konto Sprzedawcy: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie
Zamówienie zostanie anulowane (Umowa sprzedaży zostanie rozwiązana). Wysyłka Towaru
następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty określonej w
Zamówieniu,
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki: Klient zobowiązuje się do odbioru oraz
uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u
kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczaną
przesyłkę, zachodzi przypadek niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, a kurier zwróci
przesyłkę Sprzedającemu (maksymalnie po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia); w takim
przypadku Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania Umowy sprzedaży, a także żądać
naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży, co oznacza w
szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania Umowy
sprzedaży,
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki: Klient obowiązany jest dokonać płatności
przy odbiorze przesyłki najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości
przesyłki do odbioru wiadomości e-mail o której mowa w ust.12.c - w przeciwnym razie
Zamówienie zostanie anulowane (Umowa sprzedaży zostanie rozwiązana).
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę
w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia
zgodnie z ust. 4 powyżej.
10. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin. Klient ma wówczas możliwość żądania dostarczenia częściami, ale z poniesieniem
każdorazowo kosztu dostawy, w przeciwnym razie nastąpi dostarczenie wszystkich Towarów po
skompletowaniu całego Zamówienia. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
11. Początek biegu terminu dostawy Towarów do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto Sprzedawcy: od dnia
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem: od dnia zawarcia Umowy
sprzedaży,
c. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru: Towar będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru

Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach, Klient ma możliwość
odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru
wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.

§ 6
Odbiór przesyłki z Towarem


1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Klient sprawdził przesyłkę,
a przynajmniej jej zewnętrzny stan.
2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 Kodeksu cywilnego, wskutek zapłaty należności
przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi,
wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to
tylko roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili
przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
W związku z powyższymi zapisami Sprzedawca sugeruje, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia, zażądać od
przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sprzedawca sugeruje także, aby w takim
przypadku sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego
zawartości przesyłki albo niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży, Klient jest
uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Sprzedawca sugeruje wówczas zapisanie uwag lub notatki
ze zdarzenia, w tym sporządzenie protokołu uszkodzeń zawartości w obecności przewoźnika oraz
niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
3. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia
jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi, który dostarczył Towar i niezwłocznie
skontaktować się ze Sprzedającym.
4. Sprzedawca informuje, że z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi wszelkie korzyści i ciężary z nim
związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta.


§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru,
w szczególności na zasadach rękojmi określonej przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność na
zasadach rękojmi obejmuje wady fizyczne i prawne.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
1 (jednego) roku od dnia wydania Towaru Klientowi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi można składać pisemnie lub pocztą e-mail na wskazany adres: Studex
Poland Ltd Sp. z o.o., ul. Maćka z Bogdańca 16A
, 92-434 Łódź
, e-mail: studex@studex.pl
4. Klient który składa reklamację z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar na swój
koszt.
5. W celu rozpatrzenia reklamacji, w treści zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne jest podanie: krótkiego
opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Klienta oraz sprecyzowanie roszczeń,
a także załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura albo paragon). W
przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji,
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
6. Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.


§ 8
Opisy i zdjęcia Towarów


Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają
ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.


§ 9
Newsletter


1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia
Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do
Klientów, którzy zamówili Newsletter.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres
e-mail, wysyłana jest informacja zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne
informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie podmiotów trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, odznaczając zgodę na
wysyłkę w samym Newsletterze, odznaczając zgodę w swoim Koncie Klienta lub przesyłając informację
o rezygnacji z Newslettera na adres e-mailowy Sklepu.
4. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest na stronie https://www.sklepstudex.pl/regulamin-newsletter,p12.html.


§ 10
Dane osobowe


1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa,
zgodnie z wytycznymi art. 30 i art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca: Studex Poland Ltd Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 221106, NIP 7251039233, REGON 471247939.
3. Dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek
dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:
a.
na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w
celach wskazanych w zgodzie (w takim przypadku Klient może cofnąć zgodę w dowolnym
momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie
spowoduje, że Sprzedawca nie będzie mogł przetwarzać danych w celach wskazanych w
zgodzie) - czas przetwarzania danych na tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody,
b.
na podstawie wymogów kontraktowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu
zawarcia i wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na wniosek Klienta
działań przed jej zawarciem np. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt
oferowany przez lub usługę świadczoną przez Administratora – dane przetwarzane na tej
podstawie będą przetwarzane przez okres ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o
produkt oferowany lub usługę świadczoną przez Administratora, obowiązywania umowy
zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c.
na podstawie wymogów ustawowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii
Europejskiej lub prawa polskiego np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej - dane

przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa
nakazują przechowanie danych, np. jeśli dane muszą być przechowywane w celach
sprawozdawczości finansowej to czas ich przechowywania wynosi 5 lat liczonych od
zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument księgowy,
d.
na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed
roszczeniami (w tym: restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania
działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz
sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami
kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym
sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach
administracyjnych, w tym podatkowych), zapobieganie oszustwom, zapewnienie
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli
wewnętrznej, monitorowanie biura/budynku Administratora i jego mienia oraz
rejestrowanie sposobu korzystania z niego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń
etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i
statystycznych oraz dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, w celu oferowania przez Administratora produktów i usług
własnych (marketing bezpośredni Administratora), w celu prowadzenia strony internetowej i
profili w portalach społecznościowych, komunikowania się za ich pomocą (komentarze, chat,
wiadomości) oraz w celach analitycznych dotyczących analiz ich funkcjonowania,
popularności, sposobu korzystania - dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane
do czasu ustania celu przetwarzania (np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń) lub skutecznego
zgłoszenia sprzeciwu.
4. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt.5.
5. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na
rzecz Sprzedawcy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji, jako Administrator,
Sprzedawca zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby,
w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez
powierzenia danych osobowych Klienta do przetwarzania Sprzedawca nie mógłby prowadzić swojej
działalności w ramach Sklepu. Jako Administrator Sprzedawca powierza dane osobowe do
przetwarzania podmiotom:
świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Sklep,
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z
zamówionymi Towarami,
świadczącym inne usługi na rzecz Administratora danych osobowych, które są niezbędne do
bieżącego funkcjonowania Sklepu.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji usługi przez Sklep, do momentu
wygaśnięcia usługi, konieczności lub wymogu przetwarzania danych na podstawie innych przepisów
prawa, lub wycofania zgody przez Klienta.
7. Klient posiada prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania i uzupełnienia (poprawiania) swoich danych,
c. usunięcia danych jeżeli jego zdaniem nie ma podstaw do tego, aby je przetwarzać,

8
d. ograniczenia przetwarzania danych, tj. żądania, aby ograniczyć przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Klientem
działań,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym wyróżnia się:
- Sprzeciw marketingowy: Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeśli skorzysta z tego prawa Administrator zaprzestanie
przetwarzania danych w tym celu,
- Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także,
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Należy wtedy wskazać
szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. W razie
złożenia takiego sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że
wskaże, że podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są niezbędnie
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
f. przenoszenia danych, tj. Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym i w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczył
Klient na podstawie umowy lub zgody; Klient może też zlecić przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi,
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się
na podstawie zgody osoby; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania
danych osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez Administratora może skutkować brakiem realizacji usług i zamówień w ramach Sklepu.
14. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
15. Szczególne Kategorie Danych Osobowych: Sprzedawca prosi o niewysyłanie oraz o nieudostępnianie mu
żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem
rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, danych
zdrowotnych, genetycznych lub biometrycznych, informacji o przeszłości kryminalnej lub przynależności
do związków zawodowych).
16. Dane Osobowe Dzieci: Sprzedawca szanuje prywatność dzieci i świadomie nie gromadzi, nie
wykorzystuje, ani nie ujawnia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia bez możliwej do
zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna. Jeśli Sprzedawca uzyska wiedzę na temat tego, że
informacje przekazane mu lub zebrane przez Sprzedawcę stanowią informacje dotyczące dzieci i nie
otrzyma wcześniej możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna, niezwłocznie podejmie
kroki mające na celu usunięcie takich informacji osobowych. Jeśli rodzic lub opiekun chce zgłosić
wątpliwości dotyczące informacji osobowych dotyczących dziecka, winien podjąć kontakt z
wykorzystaniem danych podanych w § 1 Regulaminu.
17. Informacje O Zautomatyzowanym Przetwarzaniu Danych: Dane osobowe nie będą przedmiotem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z zastrzeżeniem plików Cookies, które
Sprzedawca wykorzystuje na zasadach określonych w Polityce Cookies zawartej w Polityce Prywatności,
o której mowa w pkt. 19 poniżej.
18. Więcej informacji zawarte jest w Polityce Prywatności: https://kolczyki.studex.pl/prywatnosc,p10.html§ 11
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas
nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie
z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca
może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem i Przedsiębiorcą Niezawodowym tylko z ważnych
przyczyn.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
usunięcie Konta, polegające na wysłaniu dyspozycji jego usunięcia do Sprzedawcy w formie e-mail, na
adres
studex@studex.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia
wynoszącego 7 dni, po tym czasie Sprzedawca wyśle potwierdzenie zamknięcia Konta Klienta w formie
e-mail, na wskazany adres.
4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na
adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą
usunięcia Konta Klienta.
5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po
bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń, z terminem co najmniej 3 dni
roboczych.
6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi: Konto, Newsletter, udostępnianie
treści i pozostałych funkcjonalności Sklepu, o których mowa w § 12.


§ 12
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego


1. Sklep udostępnia następujące funkcjonalności i usługi:
a. przedstawienie asortymentu Sklepu,
b. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie i tym samym możliwość
zawierania Umów sprzedaży na odległość,
c. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
d. możliwość korzystania z Konta Klienta.
2. Dostęp do usług określonych w pkt. 1 lit. a. – c. powyżej nie wymaga Rejestracji. Dostęp do usługi
określonej w pkt. 1 lit. d. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
3. Korzystanie z usług określonych w pkt. 1 jest nieodpłatne.
4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, jeśli system teleinformatyczny Klienta spełnienia co najmniej
poniższe wymagania techniczne:
a. posiada dostęp do sieci Internetowej,
b. korzysta z przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, do trzech wersji wstecz z
włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
5. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji na stronie
https://kolczyki.studex.pl/rejestracja.html. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa
Klienta zgodna z danymi rejestrowymi, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), numer
telefonu i adres e-mail.
6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.

7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek
opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1.


§ 13
Sądowe rozstrzyganie sporów w ramach Rzeczpospolitej Polskiej


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§ 14
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa. Umowę sprzedaży oraz inne umowy zawarte na podstawie Regulaminu zawiera się wedle
przepisów prawa polskiego i tym samym prawo polskie jest właściwe do realizacji Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe
oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 384 i 384(1) Kodeksu
cywilnego.
4. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa
autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Sprzedawcy oraz
producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa
w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom,
z którymi zawarł on stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania
z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy, a naruszenie ww. praw może podlegać
odpowiedzialności karnej.


§ 15
Odpowiedzialność karna


1.
Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw
autorskich i podlega odpowiedzialności karnej, w tym zagrożone jest m.in. sankcją pozbawienia wolności
na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części
Sprzedawca podejmie wszelkie dostępne środki prawne celem ustalenia odpowiedzialności właściwych
osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także dochodzić będzie od tych osób
odszkodowania.

Szybki kontakt
Telefon: 42 671 19 90 Fax: Infolinia: 800 168 008 E-mail: sklep@studex.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.